tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Instrukcja Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" dla członków Obwodowej Komisji WyborczejCo musi wiedzieć każdy członek Obwodowej Komisji Wyborczej?

1.
Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów odpowiedzialne są wyłącznie komisje wyborcze wszystkich szczebli. Dlatego
każdy członek komisji wyborczej bierze na siebie obowiązek rzetelnego i dokładnego pełnienia swojej funkcji.

2.
Członek Obwodowej Komisji Wyborczej ma obowiązek:

3.
Obwodowa Komisja Wyborcza jeszcze przed dniem wyborów ma dokonać lustracji swojego lokalu wyborczego, w dniu zaś wyborów ma zebrać się o godz. 5.00, celem przygotowania lokalu wyborczego do przeprowadzenia wyborów. Przy lustracji lokalu przed dniem wyborów należy zwrócić szczególna uwagę na to, czy:

W dniu wyborów należy przed ich rozpoczęciem sprawdzić, czy komisja ma odpowiednią, t j. ani większą ani mniejszą niż to przewidują przepisy, liczbę kart do głosowania (liczba kart ma być równa liczbie wyborców ujętych w spisie uprawnionych do głosowania + 10%) .

4.
Członek komisji jest zobowiązany zwrócić uwagę na każdą nieprawidłowość związaną z przygotowaniem lub przeprowadze-niem wyborów. W wypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości należy żądać od przewodniczącego komisji jej usunięcia lub naprawienia. Jeśli przewodniczący odmówiłby wydania stosownej decyzji lub podjęcia innych kroków, celem usunięcia wska-zanej nieprawidłowości, członek komisji powinien zawiadomić o tym Okręgową Komisję Wyborczą, a także poinformować o tym wydarzeniu męża zaufania kandydata "S". Członek komisji powinien żądać umieszczenia w protokole komisji (patrz pkt 11) notatki o takim wydarzeniu.

5.
W skład Obwodowej Komisji Wyborczej powinni wejść trzej przedstawiciele "S". Mają oni ustalić między sobą kolejność udawania się na posiłki względnie krótki odpoczynek, tak aby dwóch z nich było stale w lokalu wyborczym. Wymaganiem, od którego nie może być wyjątków, jest ciągła obecność w lokalu wyborczym co najmniej jednego przedstawiciela "S", także wówczas, gdy w lokalu wyborczym nie ma wyborców (głosujących); w takiej sytuacji członek komisji powinien zachowywać się w sposób umożliwiający mu wywiązanie się ze swych obowiązków, a przede wszystkim dopilnowania rzetelności wybo-rów.

6.
Członkowie komisji mogą wspólnie lub osobno prowadzić nieoficjalne obliczenie liczby głosujących osób. Takie postępowanie zalecane jest szczególnie wtedy, gdy istnieją podstawy do przypuszczenia, że mogłoby dojść do głosowania jednej osoby za inne, wrzucania do urny wyborczej kart do głosowania za osoby nie biorące udziału w wyborach lub inne go naruszenia prawa wyborczego, które mogłoby wpłynąć na liczbę oddanych głosów.

7.
Każdy członek komisji ma mieć przypiętą na piersi kartę identyfikacyjną, informującą o jego imieniu i nazwisku oraz funkcji (np. Jan Kowalski - członek Komisji). Karta identyfikacyjna nie zawiera informacji o przynależności do partii politycznych lub innych organizacji, m.in. do "S".

8.
W lokalu wyborczym nie wolno prowadzić agitacji. Oznacza to, że w lokalu wyborczym nie wolno zamieszczać lub podawać żadnej informacji, która sugerowałaby wyborcom wybór któregokolwiek z kandydatów. Członkowie komisji powinni być na ten problem bardzo wyczuleni, gdyż agitacja w lokalu wyborczym może spowodować zaskarżenie i unieważnienie wyników wyborów w obwodzie czy nawet w okręgu, Z tego względu należy kierować wyborców zwracających się z pytaniami o sposób głosowania do wywieszonych w lokalu wyborczym informacji Państwowej Komisji Wyborczej. W razie konieczności udzielenia informacji ustnej, np. osobie w podeszłym wieku, należy ograniczyć się do wskazania jak głosować, nie wolno zaś informować na kogo głosować. W razie prowadzenia agitacji w lokalu wyborczym należy na to stanowczo zareagować, żądając zaprzestania takich działań, a w protokole komisji zamieścić odpowiednią wzmiankę o tym wydarzeniu.

9.
W razie zajścia nieoczekiwanych wydarzeń utrudniających albo uniemożliwiających pracę komisji (np. zgaśniecie
światła, wtargnięcie do lokalu wyborczego agresywnie zachowujących się osób) należy:

10.
Liczenie głosów ma się odbywać zgodnie z instrukcją wydaną przez Państwową Komisję Wyborczą, z którą członkowie
komisji muszą się zapoznać. Przewodniczący ma obowiązek udostępnić tekst instrukcji każdemu członkowi komisji. Podkreślić trzeba, że:

11.
Z głosowania na senatorów, na poselską Krajową Listę Wyborczą oraz na mandaty poselskie w okręgu wyborczym komisja sporządza trzy odrębne protokoły (każdy w 2 egzemplarzach), zamieszczając w nich także uwagi o przebiegu prac komisji. Po wypełnieniu protokołu podpisują je wszyscy członkowie komisji, stwierdzając w ten sposób, że podane w protokołach informacje odpowiadają rzeczywistemu przebiegowi wydarzeń, a przede wszystkim, że podane w protokołach wyniki głosowania są zgodne z obliczeniami komisji. Nie wolno podpisywać więcej niż 3 protokoły (każdy po 2 egzemplarze), ani też podpisywać protokołów niewypełnionych albo częściowo wypełnionych. Jeżeli zapis w protokole nie odpowiada rzeczywistemu wynikowi głosowania lub przebiegowi prac komisji członek komisji ma zażądać sprostowania protokołu, a w razie odmowy sprostowania ma nie podpisywać protokołu i niezwłocznie zawiadomić o tym Okręgową Komisję Wyborczą.

12.
Członkowie komisji reprezentujący "S" obowiązani są dopilnować, aby komisja natychmiast po zakończeniu obliczania głosów i sporządzenia protokołów ogłosiła w miejscu powszechnie dostępnym wyniki głosowania w obwodzie.

13.
Jeżeli w wyniku I tury wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty poselskie lub senatorskie w okręgu wyborczym, w okręgu tym za 2 tygodnie odbywa się II tura wyborów. Obowiązkiem członków komisji działających w tym okręgu wyborczym jest udział w przeprowadzeniu II tury wyborów.

Członkowie obwodowej komisji i mężowie zaufania głosują w komisji, w której pracują na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminnego lub Dzielnicowego.

Numer telefonu Okręgowej Komisji Wyborczej...............

Numer telefonu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej: 16-03-37