tło
OsobyKalendariumŚrodowiskaWybory '89Wybory '90WspomnieniaGalerie
   Szukaj

Pomóż uzupełniać i poprawiać stronę

Zalecenia szczegółowe (praktyczne) Komitetu Obywatelskiego "S" dla członków obwodowych komisji wyborczych


Przed wyborami poznaj przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (KO"S") zwierzchniej (okręgowej, wojewódzkiej) komisji wyborczej; przekazując wyniki głosowania będziesz wiedział, z kim masz do czynienia.

Skutki Twojej pracy w komisji wyborczej będą owocowały przez wiele lat. Dlatego przygotuj się na wyczerpującą, długą pracę (zapewne ponad dobę), tak aby w trakcie wyborów móc cały czas postępować spokojnie, uważnie i rozważnie.

Miej na uwadze to, że pośród setek ludzi, którzy przewiną się przez lokal wyborczy mogą się trafić także osoby złej woli, niezrównoważone psychicznie, pijani itp. Twoim podstawowym zadaniem jest rzetelne udokumentowanie przebiegu głosowania. Za jego organizację i przebieg odpowiedzialnym jest Przewodniczący komisji. Jemu więc zgłaszaj swoje zastrzeżenia, a w przypadku braku pozytywnego rozwiązania wpisz je do protokołu.

W sytuacjach wymagających szybkiej interwencji powiadom przedstawiciela KO "S" w Okręgowej Komisji Wyborczej, lub proboszcza najbliższej Parafii. Pomóc Ci w tym może mąż zaufania.

Musisz być przygotowany na to, że Twoimi Partnerami w komisji będą ludzie o doświadczeniu i nawykach wyniesionych z poprzednich głosowań. Dlatego nie zdawaj się bezkrytycznie na ich "doświadczenie" i sugestie. Staraj się zawczasu uzgodnić z Nimi niżej podane zasady, by w dniu wyborów ustrzec komisję od sytuacji konfliktowych, a po wyborach zarzutów nierzetelności.

A.. KROKI WSTĘPNE:
1.
Przed rozpoczęciem pracy powinieneś sprawdzić, czy Przewodniczący ma:
a. Wytyczne PKW z 4 maja 1989 "Zadania i tryb pracy obwodowych, okręgowych i wojewódzkich komisji wyborczych w dniu wyborów".
b. Pisma PKW do przewodniczących komisji z 12 maja 1989 (rozdział I) oraz 26 maja 1989 (uchylające rozdział II pisma z 12 maja i wprowadzające nowe wytyczne).
2.
Na wstępie postaraj się uzgodnić następujące zasady pracy komisji, eliminujące pomówienia o stronniczość jej działania:
a. Zapakowany zapas posegregowanych i odliczonych w paczkach po 100 kart, powinien znajdować się przez cały czas głosowania w bezpiecznym i widocznym miejscu.
b. Należy postarać się o to, by karty dostarczane były przez Przewodniczącego (i ew. przedstawiciela KO "S") w równych par-tiach poszczególnym zespołom wydającym.
c. Prowadzony jest rejestr kart wydanych poszczególnym zespołom.
d. W trakcie głosowania członkowie komisji nie mają prawa do przenoszenia kart na terenie lokalu wyborczego.
e. Członek komisji wydający karty nie może posługiwać się przyrządami do pisania.
f. Rola mężów zaufania w trakcie całej procedury sprowadza się do obserwacji. Należy ułatwić im możliwość obserwacji, ale uniemożliwiać kontakt z kartami do głosowania.
g. W tym samym czasie obliczenia przeprowadza się tylko dla jednego typu listy lub mandatu!
h. W trakcie całej procedury głosowania na sali musi się znajdować co najmniej dwóch (a przy liczeniu głosów - trzech) przedstawicieli KO "S".
3.
Należy rozplanować i przygotować pomieszczenie wyborcze tak by:
a. Po pobraniu kart wyborcy mogli przejść przez przestrzeń uniemożliwiającą zewnętrzną ingerencję (brak okien lub drzwi)
oraz umożliwiającą wygodne warunki skreślania (dobre oświetlenie w ciągu dnia i wieczorem, stolik i krzesło lub pulpit oraz
długopis) .
b. Urna umieszczona była w miejscu umożliwiającym jej ciągłą obserwację.
c. Urna była zabezpieczona przed przypadkowym lub zamierzonym odpieczętowaniem (z dala od drzwi i okien) .
4.
Należy sprawdzić konstrukcję urny i doprowadzić ją do stanu, w którym dostęp do jej wnętrza, bez pozostawienia jedno
znacznych śladów nie będzie możliwy. Trzeba zwrócić uwagę na taki stan urny (mocowanie dna, wytrzymałość złącz, pewność zamknięcia) by w trakcie jej przenoszenia, po zakończeniu głosowania, niemożliwym było przypadkowe wysypanie się jej zawartości.
5.
Dekoracja urny powinna być tak pomyślana, by pieczęcie były odbijane na jej ściankach, a nie na materiale dekoracyjnym (np. płótno). Trzeba przygotować klej, paski papieru i mazaki do pieczętowania urny.
6.
Koniecznie zadbaj o awaryjne oświetlenie lokalu wyborczego, wystarczające na kilka godzin pracy.
7.
Wskazane jest przygotowanie pudełek do odkładania kart do głosowania w trakcie obliczania głosów. Ich ilość zależy od
liczby typów kart w danym obwodzie.

B. PRZYGOTOWANIE LOKALU:
1.
Nie zapomnij zabrać z domu kleju, mazaków do pieczętowania urny i latarki; często tego brakowało w przeszłości.
2.
Postaraj się, by do lokalu wyborczego ktoś Cię zawiózł; nie jedź sam. Uwzględnij możliwość wystąpienia w drodze nieprzewi-dzianych okoliczności – wyjedź wcześniej!
3.
Przed przystąpieniem do sprawdzania i pieczętowania urny należy:
a. sprawdzić czy karty do głosowania dla odpowiednich mandatów mają jednakową formę (kolor papieru, treść, czcionka),
b. posegregować i odliczyć poszczególne rodzaje kart w paczki po 100 szt.
c. zapakować karty i umieścić w bezpiecznym lecz widocznym miejscu.
4.
Dopiero po tym należy sprawdzić, czy urna jest pusta i zapieczętować ją. W tym celu otwieraną ściankę urny należy
zabezpieczyć przed możliwością samoczynnego otwarcia, a następnie połączyć ze ściankami sąsiednimi naklejonymi paskami papieru. Końce każdego paska należy podpisać mazakiem wzdłuż krawędzi tak, by część podpisu znajdowała się na pasku, druga zaś część na ściance urny a następnie opieczętować pieczęcią komisji oraz zakleić otwór wrzutowy.
*Uwaga:
1° Podpis powinna składać osoba, która będzie obecna przy otwieraniu urn przed liczeniem głosów!
2° Wytyczne PKW wymagają tylko ostemplowania paska, ale nie zabraniają podpisywania!
3° Paski powinny być klejone a podpisy i stemple składane na materiale ścianek urny, a nie na materiałach dekoracyjnych.
5.
Od momentu zapieczętowania, urna powinna być pod ciągłą obserwacją. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego musisz mieć stale "pod ręką" latarkę.
6.
Paczkę z kartami do głosowania należy odpakować dopiero po umieszczeniu urny na właściwym miejscu.
7.
Przed otwarciem lokalu wyborczego karty do głosowania w ilości po 100 kompletów kart trzeba dostarczyć zespołom wydającym. Liczbę zespołów należy ograniczyć do niezbędnej, ale wystarczającej do sprawnego przebiegu wyborów,

C. OKRES GŁOSOWANIA:
1.
Karty do głosowania powinny znajdować się wyłącznie w paczce umieszczonej w widocznym miejscu, na stole komisji
wyborczej i w rękach głosujących.
2.
Z wyjątkiem osób niepełnosprawnych bezwzględnie przestrzegać zasady, że każdy głosuje samodzielnie; otrzymuje oddzielny komplet kart, samodzielnie skreśla i wrzuca karty do urny. Niepełnosprawnym może pomagać osoba przez Nie wskazana lub dwóch członków komisji.
3.
Karty do głosowania należy dostarczać zespołom wydającym w partiach po 100 kompletów, prowadząc rejestr kart wydanych poszczególnym zespołom.
4.
Wszelkie przejawy agitacji w lokalu wyborczym należy grzecznie, ale stanowczo eliminować.
5.
W nieprzewidzianych przypadkach, grożących przerwą w pracy komisji, otwór wlotowy urny należy zakleić i opieczętować w sposób opisany w punkcie B4.
6.
W lokalu wyborczym mogą przebywać wyłącznie członkowie komisji, mężowie zaufania, wyborcy w trakcie głosowania, osoby legitymujące się upoważnieniem Okręgowej Komisji Wyborczej i akredytowani dziennikarze. Dziennikarze nie mają prawa przeprowadzać wywiadów na terenie całego budynku, w którym mieści się lokal wyborczy.


D. PO ZAMKNIĘCIU LOKALU WYBORCZEGO:
1.
W pierwszej kolejności należy zakleić otwór wrzutowy urny.
2.
Niewykorzystane karty do głosowania należy przeliczyć, zapakować i umieścić w widocznym miejscu. Ilość niewykorzystanych kart powinna stanowić różnicę ilości kart dostarczonych i liczby głosujących. W przeciwnym
przypadku należy wzmóc obserwację w następnym etapie prac komisji, oraz umieścić odpowiednią adnotację w protokole.
3.
Zawartość urny należy wysypywać na stół wcześniej opróżniony z wszelkich materiałów. Zwróć uwagę na to, czy układ kart
nie nosi cech szczególnych (np. sklejenia).
4.
Przy liczeniu głosów należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w rozdziale I pisma PKW z dn. 12 maja 1989. Mimo późnej pory i zmęczenia nie akceptuj "usprawnień" przyspieszających pracę kosztem jej rzetelności.
5.
Należy zwrócić uwagę na jednoznaczne wpisywanie liczb do protokołu! W przypadku pomyłki niewłaściwą liczbę należy prze-kreślić, a liczbę właściwą wpisać słownie i cyframi. Każda poprawka powinna być podpisana przez przedstawiciela Komitetu "S".
*Uwaga:
1° W przypadkach ponownego wypełniania protokołu, egzemplarz z błędami należy bezzwłocznie i starannie zniszczyć!
2° Pod żadnym pozorem nie podpisuj protokółu przed jego całkowitym wypełnieniem!
6.
W protokole należy umieścić wszelkie, nawet drobne zastrzeżenia.
7.
Zarówno koperty z wynikami wyborów w obwodzie, przeznaczone dla Okręgowej (sejm) lub Wojewódzkiej (senat) Komisji Wyborczej, jak i paczkę z drugimi egzemplarzami protokołów oraz kartami do głosowania dla naczelnika lub prezydenta miasta, należy na sklejanych złączach podpisać podobnie jak paski pieczętujące urnę (patrz punkt B4) .
*Uwaga:
Zbiór wypełnionych kart do głosowania jest podstawowym dokumentem służącym przy rozpatrywaniu ewentualnych odwołań ! Dlatego nie może on ulec zaginięciu, zniszczeniu lub trafić w niepowołane ręce.
8.
Zastępca przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ze strony KO "S" zobowiązany jest do uczestnictwa w bezpośrednim konwojowaniu zapieczętowanych paczek do adresatów. W przypadku uniemożliwiania spełnienia tego obowiązku należy złożyć protest we właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej .
9.
Informacje o wynikach głosowania oraz wzór podpisu pieczętującego paczkę z wypełnionymi kartami do głosowania należy
przekazać przedstawicielowi KO "S" w zwierzchniej (okręgowej lub wojewódzkiej) komisji wyborczej, zatrzymując u siebie osobiste notatki.

E. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW
1.
Zwróć uwagę na to, że wy tyczne z dn. 26 maja 1986 (punkty 2.A.I. i 2.A.2.) pozwalają w uzasadnionych przypadkach na przyjmowanie zapieczętowanych kopert z ustalonych wcześniej komisji obwodowych w miejscach "pośrednich" między lokalem komisji obwodowej a lokalem komisji okręgowej.
2.
Pamiętaj, że przy przyjmowaniu zapieczętowanych kopert w miejscach "pośrednich" można (i bezwzględnie należy!!) zapewnić obecność członków komisji lub mężów zaufania będących przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego "S".